Umowa z podwykonawcą – podstawowe informacje

Wykonawca zlecający prace podwykonawcy musi zawrzeć z nim umowę o podwykonawstwo. Wyjaśniamy, jak przygotować taką umowę i jakie elementy powinny się w niej znaleźć.

Umowa o podwykonawstwo w przepisach prawa

Przepisy określają, czym jest umowa o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych.

Ustawa o zamówieniach publicznych zawiera definicję umowy o podwykonawstwo i reguluje zakres jej zawierania.

Zgodnie z przepisami umową o podwykonawstwo określa się umowę pisemną, która zawierana jest między wykonawcą a wybranym przez niego podmiotem – podwykonawcą.

Przedmiotem umowy tego typu jest świadczenie usług, prowadzenie robót budowlanych albo dostaw, które wchodzą w skład zamówienia publicznego.

Ustawa wskazuje też, że w przypadku zamówień na roboty publiczne możliwe jest zawieranie umów pomiędzy podwykonawcą oraz dalszymi podwykonawcami.

Jakie elementy powinna zawierać umowa z podwykonawcą?

Umowa podpisywana z podwykonawcą musi określać jak najszerszej swój przedmiot, a także warunki jej zawarcia.

Do elementów, które musi obejmować umowa z podwykonawcą, zaliczane są:- Zakres wykonywanych prac oraz ich opis,- Informacje o materiałach i technologii prowadzenia prac,- Termin zakończenia prac,- Wysokość wynagrodzenia za prace i sposób ich obliczenia.

Dodatkowo umowa może określać również inne kwestie, w tym kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy.

Jak przygotować umowę o podwykonawstwo?

Należy pamiętać o tym, że umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej i musi zawierać wymagane przepisami informacje.

W przypadku dokumentu jak umowa z podwykonawcą przykład jak wzór jest bardzo pomocny przy jej zawarciu. Wzory umów z podwykonawcą można znaleźć w internecie i od razu je pobrać, by przygotować je łatwo i szybko.

Dodatkowo podwykonawca zawierający umowę powinien przedstawić wykonawcy dokumentację techniczną oraz harmonogram, według którego będą prowadzone prace.

Należy również pamiętać, że zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą powinien wyrazić inwestor, który zleca prace głównemu wykonawcy.