Wprowadzenie do uprawnień budowlanych – co należy wiedzieć?

Uprawnienia budowlane nadawane są w formie decyzji administracyjnej osobom, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, zarówno w  części ustnej, jak i pisemnej. Aby jednak przystąpić do egzaminu, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie i odbyć praktykę zawodową. Wymagania dotyczące kierunków studiów oraz zakresu praktyki są ściśle określone przez obowiązujące przepisy.

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane?

Tak naprawdę, bez uprawnień budowlanych nie można pełnić samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nawet pomimo ukończenia studiów wyższych. Uprawnienia stanowią bowiem potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to projektowanie, kierowanie budową lub pracami budowlanymi oraz sprawowanie nadzoru. W praktyce oznacza to, że osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą zostać zatrudnione na lepiej opłacanych stanowiskach, na których wymagane są określone kwalifikacje. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z budownictwem, projektowaniem, czy też kierowaniem budową. 

Jak nadawane są uprawnienia budowlane i kto może je zdobyć?

Jak już wspomniano na początku uprawnienia budowlane nadawane są na wniosek kandydata. Aby móc wnioskować o uprawnienia należy ukończyć studia wyższe I lub II stopnia na kierunkach określonych w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Lista kierunków studiów została podzielona na kierunki odpowiednie i pokrewne. Na podstawie tego wykazu komisja kwalifikacyjna ocenia, czy kandydat spełnia wymagania formalne. Warto dodać, że o uprawnienia budowlane, ale w ograniczonym zakresie mogą starać się także osoby z wykształceniem średnim, o ile jest zgodne z wykazem. 

Kolejna kwestia to doświadczenie zawodowe. Kandydat ubiegający się o uprawnienia musi odbyć praktykę zawodową pod okiem osoby z uprawnieniami. Czas i zakres praktyki jest ściśle określony na mocy Prawa budowlanego. Dopiero po odbyciu praktyki można złożyć stosowny wniosek. Po pozytywnej opinii komisji kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu. Więcej informacji znajdziesz na stronie uprawnienia-budowlane. Dostępne są tu materiały edukacyjne oraz informacje o terminach egzaminów.

Czy uprawnienia budowlane są obowiązkowe?

Nie ma obowiązku uzyskiwania uprawnień budowlanych, ale bez tych uprawnień niemożliwe jest podjęcie pracy w zawodzie. Tak naprawdę studia w przypadku zawodów związanych z projektowaniem, kierowaniem budową czy też pełnieniem nadzoru są niewystarczające. Warto dodać, że uprawnienia nadawane są bezterminowo, ale do pełnienia samodzielnych funkcji konieczny jest także wpis do izby i opłacanie składki członkowskiej

Podsumowując, uprawnienia budowlane to ważny etap w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych zgodnych z kierunkiem studiów. Dzięki uprawnieniom zdobywasz kwalifikacje pożądane na rynku pracy i masz szanse na zatrudnienie na lepiej opłacanych stanowiskach wymagających wiedzy specjalistycznej.